Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immurement /i'mjuəmənt/  

  • Danh từ
    sự giam cầm, sự giam hãm
    sự xây vào trong tường, sự chôn vào trong tường; sự xây tường xung quanh