Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có quá nhiều lượng axit (dạ dạy); tiết nhiều axit quá mức bình thường

    * Các từ tương tự:
    hyperacidity