Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng có quá nhiều lượng a xít (dạ dày); tiết nhiều a xít quá mức bình thường