Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiền tố tạo từ với tính từ và danh từ)
    quá
    quá đa cảm

    * Các từ tương tự:
    hyper-real