Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (đại số) siêu thực