Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • cách viết khác hybridise
  /'haibridaiz/
  Động từ
  lai giống

  * Các từ tương tự:
  hybridize