Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunger march /'hʌηgəmɑ:t∫/  

  • cuộc đi bộ biểu tình kêu đói của những người thất nghiệp

    * Các từ tương tự:
    hunger-marcher