Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hundredth /'hʌndrədθ/  

 • Đại từ, Định từ
  thứ một trăm
  Danh từ
  một phần trăm

  * Các từ tương tự:
  hundredthweight