Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hundredthweight /'hʌndrədweit/  

  • Danh từ, (viết tắt) cwt
    tạ (ở Anh bằng 50, 8 kg, ở Mỹ bằng 45, 3 kg)