Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo từ ghép)
    gồm một trăm (cái gì đó)
    hợp đồng cho thuê một trăm năm

    * Các từ tương tự:
    hundred-per-center, hundred-percentism