Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hundred-per-center /'hʌndrədpə'sentə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hoàn toàn theo chủ nghĩa quốc gia