Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mũi khoằm

    * Các từ tương tự:
    hook-nosed