Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hook-nosed /hʊk'nəʊzd/  

  • Tính từ
    [có] mũi khoằm