Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thừa kế hiển nhiên

    * Các từ tương tự:
    heir apparent