Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headlamp /'hedlæmp/  

  • Danh từ
    như headlight