Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headlight /'hedlait/  

  • Danh từ
    đèn pha (ô tô…)