Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ham-handed /hæm'hændid/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) như ham-fisted