Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hair's breadth /'heəzbreiθ/  

 • khoảng cách rất ngắn
  by a hair's breadth
  chỉ một ly; chỉ trong gang tấc
  chúng tôi thoát nạn chỉ trong gang tấc

  * Các từ tương tự:
  hair's breadth