Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guttural /'gʌtərəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] yết hầu
  guttural consonants (ngôn)
  phụ âm yết hầu

  * Các từ tương tự:
  gutturalism, gutturality, gutturalize, gutturally