Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cực phát nối đất

    * Các từ tương tự:
    grounded-emitter amplifier