Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grounded-emitter amplifier   

  • (Kỹ thuật) bộ khuếch đại cực phát nối đất