Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gậy thúc gia súc
  (nghĩa bóng) động lực thúc đẩy
  Động từ
  thúc (gia súc bằng gậy thúc)
  thúc giục
  thúc giục ai làm gì

  * Các từ tương tự:
  goadsman