Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều goadsmen
    người thúc dục bò