Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glandular /'glændjulə[r]/  /'glændjulər/

  • Tính từ
    (giải phẫu)
    [thuộc] tuyến

    * Các từ tương tự:
    glandular fever