Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glandular fever /,glændjulə'fi:və[r]/  

  • (y học) bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn