Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gift-wrap /'gift'ræp/  

  • Động từ
    (-pp-) (thường ở thể bị động)
    gói món hàng làm quà (trong một gói giấy đẹp đẽ)

    * Các từ tương tự:
    gift-wrapping