Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gift-wrapping /gift'ræpiη/  

  • Danh từ
    giấy gói quà tặng