Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gasholder /'gæshəʊldə[r]/  

  • Danh từ
    như gasometer