Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gasometer /gæ'sɒmitə/  

  • Danh từ
    (cũng như gasholder)
    bể chứa khí (chứa khí đốt được phân phối qua đường ống đến nơi tiêu thụ)