Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galloping /'gæləpiɳ/  

  • Tính từ
    tiến triển nhanh

    * Các từ tương tự:
    Galloping inflation