Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lạm phát phi mã