Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái rìu

    * Các từ tương tự:
    froebelism