Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freelance /'fri:lɑ:ns/  

 • Danh từ
  (cách viết khác freelancer)
  nghệ sĩ tự do; nhà báo tự do
  Động từ
  là nghệ sĩ tự do; là nhà báo tự do
  tôi đã làm nghề viết báo tự do trong nhiều năm

  * Các từ tương tự:
  freelancer