Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freak-out /'fri:caʊt/  

  • Danh từ
    sự đê mê (nhất là do ma túy)

    * Các từ tương tự:
    freak out