Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flower people /'flaʊə,pi:pl/  

  • (như flower children)