Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flesh-colour /flesh-colour/  

  • Danh từ
    màu da

    * Các từ tương tự:
    flesh-coloured