Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flesh-coloured /flesh-coloured/  

  • Tính từ
    màu da, hồng nhạt
    flesh-coloured stockinngs
    tất màu da chân