Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày quyên tiền (những người đã quyên được phát một lá cờ nhỏ) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) tag day)

    * Các từ tương tự:
    flag day