Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ tag day)
    ngày quyên tiền (những người đã quyên tiền được phát một lá cờ)

    * Các từ tương tự:
    flag-day