Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mềm, nhão (thịt)

    * Các từ tương tự:
    flaccidity, flaccidness