Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flaccidity /flæk'sidəti/  

  • Danh từ
    sự mềm, sự nhão (thịt)