Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phân rã hạt nhân
    (sinh vật) sự sinh sản phân đôi

    * Các từ tương tự:
    fissionable