Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fissionable /'fi∫ənəbl/  

  • Tính từ
    có thể phân rã hạt nhân (chất liệu)