Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first cousin /,fɜ:st'kʌzn/  

  • xem cousin