Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    anh con bác, em con chú, anh con dì, em con dì, em con cậu, em con cô
    anh (em) họ

    * Các từ tương tự:
    cousinage, cousinhood, cousinly, cousinship