Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fautless /'fɔ:ltlis/  

  • Tính từ
    không thiếu sót, không khuyết điểm; hoàn hảo, hoàn thiện
    không mắc lỗi

    * Các từ tương tự:
    fautlessness