Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fautlessness /'fɔ:ltlisnis/  

  • Danh từ
    tính chất hoàn hảo, tính chất toàn thiện toàn mỹ