Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatigueless /fə'ti:glis/  

  • Tính từ
    không mệt, không làm mệt

    * Các từ tương tự:
    fatiguelessly