Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    không mệt mỏi, liên tục