Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farthing /'fɑ:ðiη/  

 • Danh từ
  đồng fađing (tiền xưa của Anh bằng ¼ penni cũ)
  not care (give) a farthing
  cóc cần, kệ

  * Các từ tương tự:
  farthingale